+36 20 279 3970 info@selectronic2k.com A kis- és közepes sorozatú gyártások elektronikai partnere!
  • hu
  • en
  • de

Adatkezelési tájékoztató

1. Áttekintés

A SELECTRONIC 2000 Hungary Kft. fontosnak tekinti az adatvédelem kérdését.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja tájékoztatással szolgálni Önnek az adatvédelmi gyakorlatainkról, illetve a webhelyek és a szolgáltatások használata során segíteni Önt adatvédelmi döntések meghozatalában. Célkitűzésünk, hogy személyes adatait ugyanazzal a figyelemmel védjük és kezeljük, mint eddig, a törvényeknek eleget téve, illetve teljes transzparenciát biztosítva. (Ön; ügyfél, potenciális jövőbeli ügyfél, a webhely látogatója vagy egyéb természetes személy, aki kapcsolatban áll velünk.) A kapcsolatfelvételi adatok megtalálhatók alább és a nyilatkozat végén.

2. Fogalommeghatározások

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adatok képesek Önt közvetlenül vagy közvetett módon azonosítani.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A személyes adatok vonatkozásában a SELECTRONIC 2000 Hungary Kft.  minősül adatkezelőnek.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az általunk begyűjtött és kezelt személyes adatok általában az alábbiakra terjednek ki

Azonosítási adatok: SELECTRONIC 2000 Hungary Kft.  ügyfélként való regisztrációhoz szükségünk van a vállalat nevére, címére, telefonszámára, e-mail címére és adószámára. Amennyiben valamilyen terméket vagy szolgáltatást kíván vásárolni, el kell küldenie személyazonosító okmányának és a kereskedői státuszt bizonyító valamelyik okmányának a másolatát.

Tranzakciós adatok: Amennyiben valamilyen terméket vagy szolgáltatást kíván vásárolni, további pénzügyi adatokat gyűjtünk be, így például bankszámlaszámát.

Látogatásra vonatkozó információk: Nyomon követünk bizonyos információkat webhely látogatását alapul véve, illetve tárolunk bizonyos információkat minden esetben, amikor interakcióba lép velünk valamelyik csatornánk, például internetes webhelyeink, okostelefonos alkalmazásaink igénybe vételével. Például „sütiket” használunk, és birtokába jutunk bizonyos adatoknak, amikor a webböngészője megnyitja a selectronic2k.hu webhelyet.

Nem gyűjtünk, és nem használunk olyan bizalmas személyes adatokat, amelyek vallási, politikai vagy filozófiai meggyőződéseire, szexuális irányultságára, etnikai származására vagy egészségi állapotára vonatkoznak.

4. Milyen célokra használjuk a személyes adatokat?

Alapvetően a személyes adatok felhasználása a következő célokat szolgálják

A szerződés végrehajtásának képezi a részét;

  • A jogi és szabályozási előírásoknak való megfelelés céljából;
  • Vállalatunk jogos érdekeit szem előtt tartva a kereskedelmi vállalatként való működés célját;
  • Releváns termékek és szolgáltatások biztosítását az Ön számára, miután megkaptuk a hozzájárulását;
  • A szolgáltatások teljesítményének az optimalizálását;
  • A ránk vonatkozó törvényi és szabályozási előírásoknak megfelelően a törvényi és szabályozási kihágások megelőzését és észlelését.

5. Milyen hosszú ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat nem őrizzük meg annál hosszabb ideig, mint amennyire az a begyűjtés célját figyelembe véve indokolt.

A potenciális ügyfelek tekintetében a személyes adatokat 2 évig őrizzük meg. Az ügyfél- és beszállítói adatokat a szerződés időtartamának megfelelően őrizzük meg, illetve ezt követően a törvényekben meghatározott időtartamig, ahogyan az olvasható a következő paragrafusban található magyarázatban.

A személyes adatok megőrzési időtartamának a felmérése során figyelembe vesszük a vonatkozó törvényekben megfogalmazott követelményeket (például 7 éves időtartam számlák esetében).

Bizonyos esetekben egy illetékes hatóság vagy egy folyamatban lévő jogvita következtében szükség lehet bizonyos adatok a fentinél hosszabb idejű megőrzésére. Ebben az esetben az adatokat szigorúan csak addig őrizzük meg, amíg ezt a hatóság vagy a folyamatban lévő jogvita megköveteli.

6. Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat megosztjuk a SELECTRONIC 2000 Hungary Kft. csoporton belül, illetve, az alábbi esetekben a SELECTRONIC 2000 Hungary Kft. csoporton kívül is.

Előfordulhat, hogy a személyes adatokat továbbítjuk egyéb SELECTRONIC 2000 Hungary Kft. kapcsolt vállalatoknak, amilyen a T2You Group Kft.

Bizonyos esetekben törvények köteleznek arra, hogy az adatokat megosszuk külső felekkel, akikkel szemben törvényi kötelezettségeink merülnek fel a személyes adatok továbbításának a vonatkozásában. Ilyen felek lehetnek például az adóhatóság, a rendőrség, a bíróságok, a választottbírósági/közvetítő testületek, vagy éppen az ügyvédek.

Továbbá előfordulhat, hogy a személyes adatokat továbbítjuk megbízható harmadik feleknek. Ilyen harmadik felek lehetnek az internetszolgáltatók, a felhőalapú szolgáltatók, a szállítási vállalatok vagy a pénzügyi intézmények. A személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek másodlagos vagy nem kapcsolódó felhasználás céljából.

7. Az Ön biztonsága elsődleges fontosságú számunkra

A SELECTRONIC 2000 Hungary Kft. vállalatként elkötelezettek vagyunk minden olyan ésszerű és megfelelő intézkedés foganatosítására, amelyek megvédik az általunk tárolt személyes adatokat az elvesztéssel, a visszaélésekkel és a jogosulatlan hozzáféréssel szemben.

Ebből a célból rendelkezünk egy biztonságirányítási keretrendszerrel és a személyes adatokhoz való hozzáférést kizárólag azon munkatársaink számára engedélyezzük, akiknek ez elengedhetetlen a munkahelyi feladatok ellátásához.

8. A személyes adatokat illető jogai

Jogában áll hozzáférni személyes adataihoz. Amennyiben kéréssel fordul hozzánk, leírást biztosítunk az Önre vonatkozó, birtokunkban lévő személyes adatokról, az adatgyűjtés céljáról, a külső felekről, akiknek továbbítottuk az adatot, illetve az okokról, amelyek nyomán adatait bármilyen automatizált adatkezelésnek vetettük alá.

Jogában áll helyesbítést végrehajtani személyes adatai tekintetében. Amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai pontatlanok (vagy hiányosak), kéréssel fordulhat hozzánk az adatok helyesbítése ügyében.

Jogában áll törlést kérni személyes adatai tekintetében. Amennyiben úgy véli, hogy az adatait jogellenesen dolgozzuk fel, kérheti az adatok törlését.

Jogában áll korlátozni a személyes adatok felhasználását, illetve tiltakozhat a felhasználás tekintetében.

Jogában áll áthelyezni a személyes adatait adathordozhatóság céljából.

9. Kapcsolat

Amennyiben bármilyen kérdése van a személyes adatainak a kezelése és az adatvédelem kapcsán, továbbá élni kíván a fenti jogaival, és/vagy nem kíván a továbbiakban részesülni a személyre szabott ajánlatainkban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi csatornák valamelyikén.

E-mail: info@selectronic2k.com

Tel.: +36-20-663-4299

Postai cím: Székhely: 2220 Vecsés, Arany János utca 77/A.; Telephely: 2220 Vecsés, Vigyázó Ferenc utca 4/A.

Amennyiben elégedetlen a móddal, ahogyan kezeltük a kérését vagy panaszát, ezt jelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

Elköteleztük magunkat az adatvédelem tekintetében. Amennyiben bármilyen további kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot.