+36 20 279 3970 info@selectronic2k.com A kis- és közepes sorozatú gyártások elektronikai partnere!
  • hu
  • en
  • de

Általános szerződési feltételek

A Selectronic 2000 Hungary Kft. – továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban (ÁSZF)

1. Az ÁSZF alkalmazása

1.a Az Selectronic2k szállításai és szolgáltatásai – ha az Selectronic2k és a vele szerződő fél (továbbiakban: Vevő) írásban kölcsönösen másképpen nem állapodik meg kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.

1.b Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és az Selectronic2k közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha az Selectronic2k és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF -et kell alkalmazni az Selectronic2k szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját, kidolgozott, általános szerződés feltételekkel rendelkezik.

2. Szállítások és teljesítések

2.a A Selectronic2k a kiadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei a Selectronic2k beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkezett változások alapján módosulhatnak. A Selectronic2k a kiadott ajánlat érvényességi határidején belül mindent elkövet a kiadott ajánlati ár megtartására. Azonban a készlet, ár, árfolyam mozgás tekintetében előállt változásokat új ajánlat formájában szükség esetén korrigálhatja.

2.b A szerződés a Selectronic2k és a Vevő között a Vevő által tett megrendelés írásbeli visszaigazolásával jön létre.

2.c A Vevő számára a Selectronic2k a hosszabb szállítású, illetve termin lehívásoknál, ismétlődő visszagazolást ad, amennyiben azok szállításában változás állna be.

2.d A Selectronic2k az elő- és részszállítás (teljesítés) jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Elő- illetőleg részszállítás (teljesítés) esetén a szállítás (teljesítés) arányában kerül sor a megfelelő ellenérték számlázására. A vevő az aránytalanul hetekre elhúzódó utószállítás esetén, a visszaigazolását követő nap írásban kérheti a fennmaradó mennyiség törlését. Kivételt képez ez alól az NCNR (NCNR = nem törölhető, nem visszaküldhető státusz) minősítésű alkatrész rendelése.

2.e A Selectronic2k által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek a Selectronic2k beszállítói és alvállalkozói teljesítésének, valamint egyéb, előre nem látható körülmények (gyártói problémák miatti csúszás, természeti csapás, sztrájk, zavargás, egyéb szállítást akadályozó kivédhetetlen tényező) következtében módosulhatnak. A tájékoztató jellegű szállítási időpontokhoz képest késedelmesen történt szállításokért az Selectronic2k felelősséget nem vállal, azonban mindent elkövet a megrendelt alkatrészek időben történő, akár másik forrásból történő szállítására. Az ezzel kapcsolatos esetleges többletköltség esetén a Vevő tájékoztatása mellett, annak a Vevő részéről történt megerősítése mellett intézkedik.

2.f Ha az Selectronic2k a szállítással a közölt szállítási időpontokhoz képest több, mint 5 (öt) hetet késik, úgy a Vevő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől. Kivételt képeznek ez alól az NCNR minősítésű alkatrészek.

2.g A Selectronic2k jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel és fizetőképességét cáfoló tények kerülnek bizonyításra. Ilyen az esetben a rendelés folytatása, csak az árú ellenértékének előlegszámlán történő megfizetését követően folytatódhat.

3.  Átadás-átvétel, a kárveszély átszállása, garancia, reklamáció

3.a Vevő az áru átadás-átvételének időpontjában köteles az átvett áru tekintetében minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett árut összevetni a számlán szereplő tételekkel, és az esetleges eltéréseket a Selectronic2k Kft-vel közölni. A Vevő az átadás- átvételt követő 10. nap után nem jogosult az átvett áru tekintetében minőségi, illetőleg mennyiségi kifogással élni. A Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

3.b A Vevő a Selectronic2k ajánlatban 14 napos ellenőrzési garancia jelzéssel feltüntetett alkatrészek esetében köteles azt a megadott határidőn belül megtesztelni és írásban az eredményről tájékoztatást adni. Ennek elmulasztása esetén nem jogosult minőségi kifogással élni.

3.c A reklamációk kezelése minden esetben írásban történik. A felmerült probléma a minőségirányítási rendszerben rögzítésre kerül és a Selectronic2k annak utasításait követve jár el. A Vevő reklamációját írásban, vagy a Selectronic2k honlapjáról letőlhető RMA lap kitöltését követően FAX-on tudja jelezni.

3.d Áru visszaküldésére csak a Selectronic2k által érvényesített RMA számmal kerülhet sor. Az RMA lap tartalmazza a probléma leírását, pontos technikai információkat, a gyártó- beszállító felé megkíván minden információt, amely a problémakezeléshez szükséges. A garanciavállalás alá eső komplett modulok, készülékek esetében is ez az eljárási mód.

3.e Amennyiben minőségi problémára érkezik a reklamáció, annak kivizsgálása, elbírálása az esetek többségében a gyártó-beszállító hatásköre, így a reklamáció kezelése a gyártó- beszállító vizsgálatát követő döntésének megfelelően kerül rendezése. Amennyiben a gyártó- szállító döntése pótlás, úgy a Selectronic2k a gyártó-beszállítótól megkapott pótlást a legrövidebb időn belül a Vevő telephelyére szállítja. Jóváírás esetén a Selectronic2k intézkedik a jóváíró számla Vevő számára történő kiállításáról és megküldéséről. A reklamációval kapcsolatos szállítási költségek a Vevőt nem terhelik, csak abban az esetben, ha a gyártó-szállító a vizsgálat folyamán, gondatlan felhasználást, helytelen használatból eredő meghibásodást mutat ki. A gyártó-beszállító a hiba feltárásához bekérheti az alkalmazás környezetét bemutató technikai információkat. Ennek kezelése szigorúan bizalmasan a kért-kapott, aláírt titoktartási nyilatkozat aláírása mellett is történhet.

3.f Mennyiségi hiányból eredő problémák esetében, a Selectronic2k intézkedik a Vevő felé a különbözet jóváírásáról, illetve a hiányzó alkatrész mielőbbi pótlásáról.

3.g A szállított áru működését, illetőleg rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult az áru átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon az áru ellenértékének kifizetését – megtagadni.

3.h Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Selectronic2k-ről vagy a teljesítésben a Selectronic2k oldalán közreműködő személytől (szállító) száll át a Vevőre.

4.  Árak és fizetési feltételek

4.a Az árlistában és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek.

4.b A Selectronic2k a szerződés létrejöttét követően is jogosult a megrendelt áru árát egyoldalúan felemelni, abban az esetben, ha a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében a Selectronic2k oldalán az áremelés nélkül kompenzálhatatlan költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét az Selectronic2k köteles a Vevő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről a Selectronic2k köteles a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.c Selectronic2k a szerződés létrejöttét követően jogosult a megrendelt áru árát, nagyarányú árfolyam emelkedés esetén a megrendelés időpontjának megfelelő árfolyam használatával az eladási árat a beszerzési devizanemben rögzíteni, majd a számlázás napján forintban kért számla esetében az aznapi árfolyamon számlázni. A Vevő jogosult a devizanemben történő számla kiállítása is kérni, amennyiben ez számára kedvezőbb.

4.d Az átvett áru vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja a Vevőt.

4.e A Selectronic2k számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – az áru átadás-átvételekor, illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték a Selectronic2k bankszámláján való jóváírásával tekintik teljesítettnek.

4.f Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag az Selectronic2k külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

4.g Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Selectronic2k a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felszámítására jogosult.

4.h A fizetési feltételek megszegése esetén a Selectronic2k jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni, és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát a Vevővel szemben érvényesíteni.

5.  Egyéb rendelkezések

5.a Amennyiben a Selectronic2k tulajdonát képező árut a Vevő utasítására bármely harmadik személy más termékekkel összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy a Selectronic2k az így létrejött termékben tulajdonjogot minden rendelkezés nélkül szerez olyan arányban, ahogy a még ki nem egyenlített áru értéke a létrejött termékek értékéhez aránylik.

5.b Amennyiben a Vevő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, úgy a Selectronic2k a tulajdonát képező árut vagy az 5.a pontban leírt esetben a résztulajdonát képező terméket, minden külön végrehajtó okirat nélkül, a termék fekvése helyén magához veheti, mely esetben sem a Vevőt, sem a terméket birtokló harmadik személyt nem illeti meg a termék tekintetében a birtokvédelem. A Selectronic2k a terméket további 30 napig őrzi majd ezt követően – a Vevő nem teljesítése esetén – jogosult azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni és az így befolyt összegből saját követelését kielégíteni. A követelés kielégítése után fennmaradó összeget köteles a Selectronic2k a Vevőnek kifizetni.

5.c Az Selectronic2k 5.2 pontban írt eljárása esetén a Vevővel létrejött szerződés a termék kereskedelmi forgalomban történő értékesítésével minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

5.d Tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök a Selectronic2k tulajdonában maradnak. Azok csupán a Selectronic2k Kft-vel kötött külön írásos megállapodás alapján használhatók a tesztelés és a bemutatás célját meghaladóan.

5.e Az Selectronic2k kijelenti, hogy az általa igazoltan Vevőjének értékesített, visszavételi kötelezettség alá tartozó használt, vagy hulladékká vált termékekkel kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségét a hatályos jogszabályoknak megfelelően teljesíti.

5.f Az Selectronic2k kijelenti, hogy az általa igazoltan Vevőjének értékesített alkatrészek vonatkozásában a környezetvédelmi termékdíjat az e körbe tartozó alkatrészekre a törvényben meghatározott formában megfizette.

6. Felelősség

6.a Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik a Selectronic2k nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.

6.b Az Selectronic2k prospektusaiban, on-line katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért az Selectronic2k felelősséget nem vállal.

7.  Általános meghatározások

7.a A Selectronic2k az ÁSZF-et a Vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé: Interneten a Selectronic2k hivatalos honlapján (www.selectronic2k.com). Illetve minden kiállított számla lábléce szintén tartalmazza ezt az elérhetőséget.

7.b A Selectronic2k az ÁSZF esetleges módosításait a 7.a pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a Selectronic2k a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően kötött ügyletek tekintetében alkalmazza.

7.c A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.

7.d A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag a Selectronic2k hozzájárulásával ruházhatóak át.

7.e Amennyiben a Selectronic2k és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Fővárosi Bíróság vagy a Pesti Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

7.f A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF bizonyos pontjai érvénytelennek bizonyulnak, illetve, ha a szerződés szövege szabályozásában rés található, a szerződő felek a nem érvényes vagy a nem teljes meghatározást a kívánt szabály gazdasági céljának messzemenően megfelelő szabályokkal módosíthatják, vagy kiegészíthetik. A többi meghatározás ettől függetlenül érvényben marad.

7.g Jelen ÁSZF 2011. január 3. napján lép hatályba.